Com puc demanar la Renda Garantida de Ciutadania?

Com puc demanar la Renda Garantida de Ciutadania?

renda-garantida

Notícies CONFAVC.-  Aquest 15 de setembre entra en vigor la llei de Renda Garantida de Ciutadania aprovada el mes de juliol passat pel Parlament de Catalunya i fruit d’una llarga lluita ciutadana. Per tant a partir d’aquest dia es pot sol·licitar aquesta prestació econòmica de caràcter subjectiu, destinada a persones i/o unitats familiars sense ingressos o amb ingressos inferiors als imports que indica la Taula de Prestacions de la RGC. (Informació pdf)

Pel que fa el requisit de carència de rendes s’ha d’acreditar pel que fa els 6 mesos anteriors al moment de fer la sol·licitud. Computen el conjunt d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar. No computa el valor econòmic de l’habitatge en propietat on es viu. Tampoc computen i per tant es poden cobrar a més de la RGC.

Si la sol·licitud de la RGC es presenta entre el 15/09/2017 i el 14/11/2017 i es té dret a cobrar-la, es cobrarà amb efectes retractius des del dia 15/09/2017. Si la sol·licitud es presenta després del 14/11/2017, i se’n té dret, es cobrarà a partir del dia què s’hagi presentat. 

Les persones o famílies que perceben el PIRMI passaran automàticament a cobrar la prestació de la RGC. També cal destacar que les persones que perceben pensions no contributives amb complement de la Generalitat passaran a cobrar la diferència  a aconseguir la quantia de la RGC.

Cal trucant al telèfon 900 400 012 o entrant al web www.rendagarantida.gencat.cat  per a obtenir cita prèvia.

Guia completa en català i castellà de la Llei de la Renda Garantida de ciutadania per a la seva publicació en webs, distribució per les xarxes, impressió, etc.

Guia_completa_RGC                Guia_completa_RGC_castellano