L’AMB aprova un pla d’acció per al tractament i l’eradicació de l’amiant en l’àmbit metropolità

Area-Metropolitana-Barcelona_

 

L’AMB aprova un pla d’acció per al tractament i l’eradicació de l’amiant en l’àmbit metropolità

30.04.19 | Tema: AMB – Institucional

L’horitzó d’aquest nou pla metropolità és l’any 2028, segons determinen les recomanacions de la Comissió Europea

El Consell Metropolità de l’AMB ha aprovat avui, dimarts 30 d’abril, un pla d’acció per al tractament i l’eradicació de l’amiant en l’àmbit dels 36 municipis de l’AMB, tot reconeixent la magnitud del problema pel que fa a les afectacions a la salut de la població en general i, especialment, a la dels treballadors exposats a aquests materials, si no es prenen les mesures adients.

Aquest conjunt de mesures s’aplicaran de forma progressiva i és el resultat del treball conjunt dels diferents serveis tècnics de l’AMB. En aquest sentit, l’AMB oferirà suport tècnic als municipis metropolitans per dur a terme el compliment del pla, que té com a horitzó l’any 2028, segons determinen les recomanacions de la Comissió Europea. Especialment, l’organisme metropolità oferirà suport a aquells consistoris que, com que són petits, disposen de menys mitjans i recursos.

Fa poc més d’un any, un grup de treballadors jubilats de l’empresa de ferrocarril i construcció MACOSA, va sol·licitar a la presidenta de l’AMB, Ada Colau, una reunió per a demanar actuacions sobre els problemes sanitaris, laborals i tècnics derivats de la presència de materials amb amiant en l’entorn metropolità. Com a iniciadors de la proposta, la presidenta de l’AMB, Ada Colau, ha rebut aquest matí una comissió d’antics treballadors de MACOSA. La trobada ha tingut lloc abans del Consell Metropolità, aprofitant l’assistència d’aquest col·lectiu al ple.

Accions concretes del pla metropolità per erradicar l’amiant

1. Adoptar un sistema d’eines i protocols de gestió per a treballs amb amiant (SEPGTA) per a l’erradicació i el tractament dels materials que continguin amiant dins de l’àmbit territorial metropolità. Aquest sistema ha de preveure el cicle complet dels treballs: inspecció prèvia i detecció, identificació, avaluació i projecte, actuacions per al tractament dels residus i finalment seguiment dels treballs en tots els aspectes tècnics i sanitaris.

2. Vincular tots els serveis de l’AMB a aquest sistema SEPGTA. Aquesta vinculació és especialment rellevant per als serveis encarregats de projectes i obres, espai públic, equipaments, parcs metropolitans, cicle de l’aigua i prevenció i tractament de residus.

3. L’AMB col·laborarà amb els municipis metropolitans i els assessorarà per a facilitar l’adopció del SEPGTA, amb les adaptacions necessàries per fer eficient el sistema.

4. El Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) ja té en compte l’atorgament de subvencions per als treballs d’eliminació d’amiant. Tanmateix, estudiarà la incorporació de subvencions més àmpliesen el Programa de rehabilitació extensiva en zones vulnerables de l’AMB i en totes les actuacions referents  de rehabilitació en què participi.

5. L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona incorporarà en els seus estudis sobre el parc d’habitatges de l’AMB la detecció dels problemes de materials amb presència d’amiant, mitjançant les bases de dades dels ITE (Inspecció Tècnica de l’Edificació) i d’altres mitjans al seu abast.

6. Els serveis d’urbanisme de l’AMB tractaran els problemes de la presència d’amiant a les edificacions en el planejament urbanístic de la seva competència, com és el PDU (Pla director urbanístic) i també el posterior desplegament amb planejament general i derivat. Per exemple, en aspectes com la informació urbanística, les necessitats de rehabilitació del parc edificat al territori metropolità (36 municipis), les normes urbanístiques i els programes d’actuació.

7. L’àrea de desenvolupament social i econòmic de l’AMB encarregarà la prospecció sobre les diferents formacions en matèria de construcció existents per tal d’elaborar algun mòdul de formació específic sobre el tractament de l’amiant, amb la creació d’una certificació professional acreditada. També incorporarà com a recomanació específica en els plans d’actuacions de millora de polígons d’activitat econòmica la necessitat de fer avaluacions sistemàtiques sobre el nivell d’amiant de les edificacions i la proposició de mesures de correcció urgents.

8. TMB  i l’empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB) està desenvolupant un conjunt de tasques de tractament integral dels problemes derivats de l’existència de materials amb amiant a les seves instal·lacions (http://www.metrorespon.cat/). Com és el cas de la retirada dels materials que contenen amiant de totes les seves instal·lacions en un termini màxim de 4 anys, adoptant les mesures de detecció, avaluació, tractament i seguiment fixades al SEPGTA. TMB consignarà en els seus pressupostos les inversions necessàries per a complir amb aquest compromís temporal.

9. L’AMB col·laborarà amb el Govern de la Generalitat de Catalunya per a la formulació de les mesures legislatives i reglamentàries necessàries per a la millora dels reglaments reguladors de l’ITE i de les cèdules d’habitabilitat, de manera que els corresponents informes tècnics concretin els aspectes relatius a la detecció i al tractament dels materials amb components d’amiant a les edificacions.